ประกาศแจ้งเลื่อนคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564

45

ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น 

เรื่อง เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564