ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านทุ่งฝูง หมู่ที่ 4 ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

20

ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านทุ่งฝูง หมู่ที่ 4