ไฟป่า ปัญหาไม่รู้จบ

34

ประชาสัมพันธ์จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เรื่องไฟป่า…ปัญหาไม่รู้จบ

ปัจจุบันการเกิดไฟป่าในไทย นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อมนุษย์ สัตว์ รวมถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังก่อให้เกิดมลพิษหมอกควันจนกลายเป็นปัญหาใหญ่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและชีวิตของประชาชนเป็นวงกว้าง โดยการเกิดไฟป้าเกิดขึ้นได้จาก 3 องค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ ใบไม้และกิ่งไม้ซึ่งเป็นเชื้อเพลิง ก๊าชออกซิเจน และความร้อน

สาเหตุของการเกิดไฟป่าหลัก ๆ เกิดจากมนุษย์และการเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ อาทิ ฟ้าผ่า การเสียดสีของวัสดุตามธรรมชาติ เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น โรคทางระบบทางเดินหายใจ มะเร็งปอด ผลกระทบต่อสัตว์ป่า เนื่องจากแหล่งที่อยู่อาศัยถูกทำลาย กระทบต่อระบบนิเวศน์ ทั้งดิน น้ำ พืช รวมถึงกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวในพื้นที่ที่เกิดไฟป้ามีจำนวนลดลง

แนวทางในการป้องกันไฟป่า ประชาชนสามารถช่วยกันทำได้ โดยการสร้างแนวกันไฟล้อมรอบพื้นที่เพื่อสกัดไม่ให้ไฟลุกลามไปยังพื้นที่อื่น การดูแลพื้นที่ริมแนวชายป่า โดยการเก็บกวาดพื้นที่ไม่ให้มีใบไม้แห้งหรือกึ่งไม้แห้งกองสุม ซึ่งเป็นแหล่งเชื้อเพลิงและการหลีกเลี่ยงการประกอบกิจกรรมที่เป็นสาเหตุให้เกิดไฟป่า โดยไม่เผาขยะหรือเศษวัชพืช งดการจุดไฟหรือกองไฟในพื้นที่ป่า

จึงขอฝากประชาชนร่วมรณรงค์ใส่ใจสิ่งแวดล้อม งดการเผาทุกชนิด เพื่อลดการเกิดไฟป่าและควันพิษในอากาศ ซึ่งนับเป็นปัญหาที่สร้างความเสียหายต่อทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาภัยแล้งและส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาว