ข้อแนะนำการปฏิบัติภายในตลาดสด ตลาดนัด ลดเสี่ยง โควิด-19

189

ประชาสัมพันธ์จากกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง ข้อแนะนำการปฏิบัติภายในตลาดสด ตลาดนัด ลดเสี่ยง โควิด-19

ตลาดนัด เป็นแหล่งรวมตัวของพ่อค้า แม่ค้า และผู้ซื้อ เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้า อาหารสด อาหารแห้งประเภทต่าง ๆ เช่น เนื้อสัตว์ดิบ ผักสด อาหารปรุงสุก เป็นต้น รวมทั้งเป็นพื้นที่สาธารณะที่มีคนจากหลากหลายพื้นที่มาใช้งานร่วมกัน จึงเป็นสถานที่หนึ่งที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ ดังนั้นควรมีมาตรการดูแลเพื่อลดและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค ดังนี้

คำแนะนำสำหรับเจ้าของตลาด ต้องดูแลสถานที่ให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ จัดให้มีจุดคัดกรองอุณหภูมิแก่ผู้ประกอบการและผู้มาใช้บริการเพื่อสังเกตอาการ กำหนดจุดระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ เว้นระยะห่างระหว่างบุคลอย่างน้อย 1-2 เมตร พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรการสวมหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย จัดจุดบริการล้างมือพร้อมสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ บริเวณพื้นที่การใช้บริการ

คำแนะนำสำหรับผู้ขายในตลาด ให้มีการป้องกันตนเองด้วยการล้างมืออย่างสม่ำเสมอด้วยสบู่และน้ำและสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ในกรณีจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จพร้อมบริโภค ควรให้มีการปกปิดอาหารและอุ่นอาหารทุก ๆ 6 ชั่วโมง กรณีจำหน่ายอาหารสดควรจัดให้มีอุปกรณ์สำหรับคีบเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกค้าสัมผัสกับสินค้าโดยตรง

คำแนะนำสำหรับผู้ซื้อ แนะนำให้ผู้ซื้อควรมีการวางแผนในการเลือกซื้อเพื่อลดระยะเวลาที่อยู่ภายในตลาดให้น้อยที่สุด สิ่งสำคัญคือต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอส์หรือน้ำสบู่ทุกครั้งหลังซื้อของเสร็จ อย่างไรก็ตาม ขอให้ทั้งผู้ค้าขาย ผู้ไปใช้บริการ หมั่นสังเกตอาการตนองและคนในครอบครัว หากมีไข้ มีอาการระบบทางเดินหายใจ ให้รีบพบแพทย์ทันที พร้อมแจ้งประวัติเสี่ยง

ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นตลาดสด/ตลาดนัดใด ไม่ปฏิบัติตามข้อแนะนำหรือเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดสามารถร้องเรียน เสนอแนะ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมอนามัย 0 2590 4000 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422