ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านร่องเคาะ หมู่ ที่ 9 – บ้านแม่สงใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ขนาดกว้าง 268 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,340 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

120

ซ่อมสร้างผิวทางพารา ม.9-ม.10