ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ บ้านห้วยน้ำ หมู่ที่ 14 ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

162

ราคากลาง สถานีสูบน้ำ ม.14

ตารางแสดงวงเงิน สถานีสูบน้ำ ม.14