ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านร่องเคาะ หมู่ที่ 9 – บ้านแม่สงใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

123

ราคากลาง ถนนพารา ม.9-10

ตารางแสดงวงเงิน ถนนพารา ม.9-10