ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านห้วยน้ำ หมู่ที่ 14 ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

131

ซ่อมสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ม.14