ฝึกอบรมอาชีพ สาขาแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

47

สถาบันพัฒนาฝีมือแรง สถาบันราชภัฎลำปาง ฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพอบรมหลักสูตร การ