งานประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

85

งานประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่9/2563 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ