รับสมัครนักเรียนทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น

64
ประชาสัมพันธ์นักเรียน นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (ปวช.3 หรือ กศน.ม.6) และจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2563 นี้ ที่สนใจขอรับทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น หากมีใจรักอยากเป็นครู สาขาวิชาเอกประถมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#เมื่อจบการศึกษาจะได้กลับมาบรรจุเป็นข้าราชการครูในโรงเรียนบ้านวังใหม่ ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง รับเฉพาะผู้ที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ตำบลร่องเคาะ
#รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม ถึง 15 พฤศจิกายน 2563
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ร่องเคาะ หรือ https://kruraktin.edu.cmu.ac.th/
และสามารถรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมตามลิ้งค์ต่อไปนี้
ประชาสัมพันธ์ครูรัก(ษ์) ถิ่น รุ่นที่ 2 https://www.youtube.com/watch?v=8DodhWRR5Vk