ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

209

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ

เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

tos nowenurandnsem ediuuasdugn wasn bonu uishmae a.m

m. msinisdoutunounidumomo dun W.A. locom mandarinss..