ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ เรื่อง ประกวดราคาจ้างขุดลอกอ่างแม่ลืน บ้านแม่ลืน หมู่ 5 ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15