ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีและรายละเอียดอื่นที่จำเป็น

1055

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
ต้องการดูรายละเอียดแนบท้ายประกาศได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ ทุกวัน