บริการน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภค หมู่ที่ 12 บ้านวังใหม่ เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง

24

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 นายชัยรัตน์ ทองใบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ ได้มอบหมายให้สำนักปลัดเทศบาลให้บริการน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภค หมู่ที่ 12 บ้านวังใหม่ เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ในการนี้ นายชัยรัตน์ ทองใบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ ฝากประชาสัมพันธ์ ในช่วงเดือนมีนาคม- เมษายน อาจจะขาดแคลนน้ำมากกว่านี้ ขอประชาชนทุกท่านใช้น้ำด้วยความประหยัด ด้วยความห่วงใยจากองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ