ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

17

นายชัยรัตน์ ทองใบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วตำบล พนักงานเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง