ลงพื้นที่เพื่อช่วยบรรเทาภัยแล้ง

89

นายชัยรัตน์ ทองใบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่เพื่อช่วยบรรเทาภัยแล้ง โดยได้ใช้รถเติมน้ำในที่กักเก็บน้ำของหมู่บ้าน