การประเมินโครงการการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้

33

ชื่อเรื่อง : การประเมินโครงการการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านห้วยก้อด สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

ชื่อผู้รายงาน : นางสุภาพร ทองใบ

ปีที่ประเมิน : พ.ศ. 2561

—————————————————————————

การประเมินโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินโครงการการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านห้วยก้อด สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ ด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) และด้านผลผลิต (Product Evaluation) โดยทำการประเมินจากครู จำนวน 14 คน นักเรียน จำนวน 112 คน รวมทั้งสิ้น 136 คน เครื่องมือในการประเมิน ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 5 ฉบับ การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

1. ผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการในภาพรวม มีความเหมาะสมในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า โครงการนี้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มีค่าเฉลี่ยมากกว่าข้ออื่น ๆ รองลงมาคือ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมครูให้มีความรู้ ทักษะและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามลำดับ ส่วนระยะเวลาในการดำเนินงานของโครงการมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากันซึ่งมีค่าน้อยกว่าข้ออื่น ๆ

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการกำหนดภาระงานแก่ผู้รับผิดชอบกิจกรรมอย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยมากกว่าข้ออื่นๆ รองลงมาคือ ผู้บริหารโรงเรียนมีความมุ่งมั่นในความสำเร็จของโครงการ และบุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการ ตามลำดับ ส่วนบุคลากรมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าข้ออื่น ๆ

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินโครงการ ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การเตรียมการก่อนดำเนินงานมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยมากกว่าข้ออื่น ๆ รองลงมาคือ ระยะเวลาดำเนินการมีความเหมาะสมกับกิจกรรม และการได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในโรงเรียนและหน่วยงานภายนอก และ มีระบบการติดตามและประเมินผลที่ชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ตามลำดับ ส่วนการดำเนินงานแต่ละกิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายและกำหนดเวลา มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าข้ออื่น ๆ

4. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการ

4.1 คุณภาพการสอนของครู

คุณภาพการสอนของครู (ก่อนสอน) ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ครูมีความรู้และทักษะในการใช้ภาษามีค่าเฉลี่ยมากกว่าข้ออื่นๆ รองลงมาคือ ครูจัดชั้นเรียนที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ และครูแสดงความเป็นต้นแบบที่ดี ตามลำดับ ส่วนครูเตรียมการสอนทั้งเนื้อหาและวิธีการ มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าข้ออื่นๆ และมี 1 รายการที่มีความเหมาะสมระดับปานกลางและไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ได้แก่ ครูเตรียมการสอนทั้งเนื้อหาและวิธีการ

คุณภาพการสอนของครู (ระหว่างสอน) ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน และ ครูเอาใจใส่นักเรียนเป็นรายบุคคลมีค่ามากกว่าข้ออื่นๆ รองลงมาคือ ครูจัดกิจกรรมเน้นการฝึกปฏิบัติ และครูใช้สื่อการเรียนการสอนที่เป็นรูปธรรม เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ตามลำดับ ส่วนครูใช้แหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าข้ออื่น ๆ

คุณภาพการสอนของครู (หลังสอน) ในภาพรวมมีความเหมาะสมระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ครูแจ้งผลการเรียนรู้ในบทเรียน มีค่าเฉลี่ยมากกว่าข้ออื่น ๆ รองลงมาคือ ครูสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน และครูจัดชั้นเรียนที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ ตามลำดับ ส่วนครูสร้างกรณีตัวอย่างปัญหาและสถานการณ์ที่เหมาะสมกับวัยและกระตุ้นการคิด มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าข้ออื่น ๆ

4.2 ความพึงพอใจของครูต่อการจัดกิจกรรมในโครงการในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายกิจกรรม พบว่า กิจกรรมการศึกษาดูงาน มีค่าเฉลี่ยมากกว่ากิจกรรมอื่นๆ รองลงมาคือ การจัดนิทรรศการแสดผลงานของครูด้านการจัดการเรียนรู้ และการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามลำดับ ส่วนการวิจัยในชั้นเรียน มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่ากิจกรรมอื่น ๆ