กาหนดการออกประชุมประชาคมเพื่อเชื่อมโยงและบูรณาการจัดทาแผนชุมชน/แผนพัฒนา หมู่บ้าน/แผนพัฒนาท้องถิ่น

89