ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลร่องเคาะ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

75