กิจกรรมประชุมใหญ่องค์การบริหารส่วนตำบลนายชัยรัตน์ ทองใบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ ประธานชมรมองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดลำปาง

167