การประชุมกำนัน/ผู้ใหม่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการตำบลร่องเคาะ ประจำทุกๆเดือน

93