ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ด้วยเทคโนโยยีการบำบัดโดยวิธีทางกลและชีวภาพตำบลร่องเคาะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

181