องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ ขอเชิญชวนชาวตำบลร่องเคาะผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ ไปใช้สิทธิลงคะแนน
ประชามติร่างรัฐธรรมนูญ และประเด็นเพิ่มเติม ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น.