นายชัยรัตน์ ทองใบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ ร่วมงานและรับโล่เชิดชูเกียรติองค์กรขับเคลื่อนงานงดเหล้าดีเด่นแห่งทศวรรษ การยกย่องเชิดชูเกียรติในงาน “1 ทศวรรษ” สานพลังล้านนาปลอดเหล้า ภาคเหนือตอนบน ในวันที 18 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่1437198975 1437198870 1437198908 1437198942