สายตรงนายก อบต.ร่องเคาะ

1417

นายชัยรัตน์ ทองใบ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ
หมายเลขโทรศัพท์ 082-891-9625