หัวหน้าส่วนราชการ

14227

นายกฤษณพงศ์ มีลาภ
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ