วันจันทร์, เมษายน 12, 2021

จากรายงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการแจ้งว่ามีผู้พบเห็นการขาย “หมึกสายวงฟ้า” หรือ “Blue ringed octopus” ในจังหวัดปทุมธานี จึงอยากประกาศเตือนประชาชนโดยทั่วกันว่า หมึกสายวงฟ้าเป็นหมึกที่มีพิษร้ายแรง โดยพิษจะส่งผลต่อระบบประสาทและเสียชีวิตได้ภายใน 2 ชั่วโมง จึงอยากฝากเตือนให้ประชาชนระมัดระวังในการซื้อขาย และหากพบเห็นการขายหมึกชนิดนี้สามารถแจ้งได้ที่เบอร์โทร. 02-141-1333 หรือสายด่วน Green Call 1310

ประชาสัมพันธ์จากกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ข้อแนะนำการปฏิบัติภายในตลาดสด ตลาดนัด ลดเสี่ยง โควิด-19 ตลาดนัด เป็นแหล่งรวมตัวของพ่อค้า แม่ค้า และผู้ซื้อ เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้า อาหารสด อาหารแห้งประเภทต่าง ๆ เช่น เนื้อสัตว์ดิบ ผักสด อาหารปรุงสุก เป็นต้น รวมทั้งเป็นพื้นที่สาธารณะที่มีคนจากหลากหลายพื้นที่มาใช้งานร่วมกัน จึงเป็นสถานที่หนึ่งที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ ดังนั้นควรมีมาตรการดูแลเพื่อลดและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค ดังนี้ คำแนะนำสำหรับเจ้าของตลาด ต้องดูแลสถานที่ให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ...

ประชาสัมพันธ์จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่องไฟป่า...ปัญหาไม่รู้จบ ปัจจุบันการเกิดไฟป่าในไทย นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อมนุษย์ สัตว์ รวมถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังก่อให้เกิดมลพิษหมอกควันจนกลายเป็นปัญหาใหญ่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและชีวิตของประชาชนเป็นวงกว้าง โดยการเกิดไฟป้าเกิดขึ้นได้จาก 3 องค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ ใบไม้และกิ่งไม้ซึ่งเป็นเชื้อเพลิง ก๊าชออกซิเจน และความร้อน สาเหตุของการเกิดไฟป่าหลัก ๆ เกิดจากมนุษย์และการเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ อาทิ ฟ้าผ่า การเสียดสีของวัสดุตามธรรมชาติ เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น โรคทางระบบทางเดินหายใจ มะเร็งปอด ผลกระทบต่อสัตว์ป่า...

เชื่อมโยงประกาศจากระบบ e-GP

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประกาศ/ข่าวรับสมัคร

QR Code Line:กิจกรรม อบต.ร่องเคาะ

QrCodeLine

สาระน่ารู้

ประชาสัมพันธ์จากกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ข้อแนะนำการปฏิบัติภายในตลาดสด ตลาดนัด ลดเสี่ยง โควิด-19 ตลาดนัด เป็นแหล่งรวมตัวของพ่อค้า แม่ค้า และผู้ซื้อ เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้า อาหารสด อาหารแห้งประเภทต่าง ๆ เช่น เนื้อสัตว์ดิบ ผักสด อาหารปรุงสุก เป็นต้น รวมทั้งเป็นพื้นที่สาธารณะที่มีคนจากหลากหลายพื้นที่มาใช้งานร่วมกัน จึงเป็นสถานที่หนึ่งที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ ดังนั้นควรมีมาตรการดูแลเพื่อลดและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค ดังนี้ คำแนะนำสำหรับเจ้าของตลาด ต้องดูแลสถานที่ให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ...

ข้อมูลข่าวสารการรับรู้สู่ชุมชน