วันจันทร์, มีนาคม 30, 2020

20 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ  "อสม.แห่งชาติ" และเพื่อให้ทุกคนได้รู้จักความเป็นมาของ วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ หรือ วัน อสม.แห่งชาติ ว่ามีที่มาอย่างไร และมีความสำคัญมากแค่ไหน เราจึงนำข้อมูลมาฝาก ความหมายอาสาสมัครสาธารณสุข ก่อนจะไปรู้จักที่มาของวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ เราน่าจะมารู้จักความหมายของอาสาสมัครสาธารณสุข หรือ อสม. กันก่อน โดย อาสาสมัครสาธารณสุข ก็คือ บุคคลที่สมัครใจจะทำงานเพื่อสังคมโดยส่วนรวม ในด้านการพัฒนาสุขภาพ ตามแนวนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุข หลายคนอาจสงสัยอยู่บ้างว่า...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ต้องการดูรายละเอียดแนบท้ายประกาศได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ ทุกวัน

แจ้งประชาสัมพันธ์ตลาดสดประชารัฐตำบลร่องเคาะ มีสินค้ามากมายเพื่อบริการให้กับพี่น้องประชาชนตำบลร่องเคาะ มีทุกวันอาทิตย์ เริ่มตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป มีทุกวันอาทิตย์ ใครต้องการขายของก็มาติดต่อได้ ที่สำนักงานที่ทำการ อบต.ร่องเคาะ ในวัน และเวลาราชการ ประชาสัมพันธ์ตลาดประชารัฐตำบลร่องเคาะ มีสินค้าต้องการขายบอก ต้องการซื้อสินค้า ไปตลาด พี่น้องบ้านเราต้องซื้อต้องใช้ในตำบลเพื่อสร้างความมั่นคงของบ้านเรา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างภูมิคุ้มกัน ให้รายได้อยู่ในตำบลนะพี่น้อง ต้องการเช่าห้อง เช่าแผงขายของ ติดต่อกองคลัง งานจัดเก็บรายได้...

เชื่อมโยงประกาศจากระบบ e-GP

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประกาศ/ข่าวรับสมัคร

QR Code Line:กิจกรรม อบต.ร่องเคาะ

QrCodeLine

สาระน่ารู้

20 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ  "อสม.แห่งชาติ" และเพื่อให้ทุกคนได้รู้จักความเป็นมาของ วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ หรือ วัน อสม.แห่งชาติ ว่ามีที่มาอย่างไร และมีความสำคัญมากแค่ไหน เราจึงนำข้อมูลมาฝาก ความหมายอาสาสมัครสาธารณสุข ก่อนจะไปรู้จักที่มาของวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ เราน่าจะมารู้จักความหมายของอาสาสมัครสาธารณสุข หรือ อสม. กันก่อน โดย อาสาสมัครสาธารณสุข ก็คือ บุคคลที่สมัครใจจะทำงานเพื่อสังคมโดยส่วนรวม ในด้านการพัฒนาสุขภาพ ตามแนวนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุข หลายคนอาจสงสัยอยู่บ้างว่า...

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ "ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์ของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ"

ชื่อเรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยก้อด จังหวัดลำปาง ผู้วิจัย สุภาพร ทองใบ คำสำคัญ การบริหาร, การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม, องค์กรปกคอรงส่วนท้องถิ่น ปีที่วิจัย 2560 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยก้อด อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยมีขั้นตอนการวิจัยตามกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (PAR) 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นวางแผนพัฒนา ขั้นดำเนินการพัฒนา ขั้นสังเกตการณ์ และขั้นการสะท้อนผล ซึ่งผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยประกอบด้วย ผู้วิจัยและคณะครูโรงเรียนบ้านห้วยก้อด ในปีการศึกษา...