วันพุธ, มกราคม 22, 2020

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมในโครงการประเพณีถวายเทียนพรรษา และโครงการสร้างเครือข่ายคนงดเหล้า ลด ละ เลิก บุหรี่/ยาสูบ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันจันทร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ วัดร่องเคาะ หมู่ที่ ๙ ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -> https://itas.nacc.go.th/go/eit/5p828m

เชื่อมโยงประกาศจากระบบ e-GP

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประกาศ/ข่าวรับสมัคร

QR Code Line:กิจกรรม อบต.ร่องเคาะ

QrCodeLine

สาระน่ารู้

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ "ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์ของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ"

ชื่อเรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยก้อด จังหวัดลำปาง ผู้วิจัย สุภาพร ทองใบ คำสำคัญ การบริหาร, การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม, องค์กรปกคอรงส่วนท้องถิ่น ปีที่วิจัย 2560 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยก้อด อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยมีขั้นตอนการวิจัยตามกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (PAR) 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นวางแผนพัฒนา ขั้นดำเนินการพัฒนา ขั้นสังเกตการณ์ และขั้นการสะท้อนผล ซึ่งผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยประกอบด้วย ผู้วิจัยและคณะครูโรงเรียนบ้านห้วยก้อด ในปีการศึกษา...

ชื่อเรื่อง : การประเมินโครงการการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านห้วยก้อด สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ชื่อผู้รายงาน : นางสุภาพร ทองใบ ปีที่ประเมิน : พ.ศ. 2561 --------------------------------------------------------------------------- การประเมินโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินโครงการการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านห้วยก้อด สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ ด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) และด้านผลผลิต...