:
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-834142-3
สำนักปลัด
นางกิสสรา ธนภรณ์เชื้อใจมา
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ
นายธนวัตร สุนันต๊ะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
นายธนวัตร สุนันต๊ะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวคนึงนิจ มีใจดี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ว่าที่ร้อยตรีหญิง พชรภรณ์ ขันเพชร
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวอาริยา บัวแดง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายพงศธร ทนันไชย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นายสากล กลิ่นอบ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายนพชัย มะโนรมย์
พนักงานขับรถยนต์
นายพิษณุพงษ์ ลืมหลง
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวนฤมล วงค์ขัดแก้ว
พนักงานจ้างเหมาด้านผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวอุบลวรรณ กำลังว่อง
พนักงานจ้างเหมาด้านผู้ช่วยพัฒนาชุมชน
นางสาวพัชรภรณ์ กลิ่นหอม
พนักงานจ้างเหมาด้านผู้ช่วยสาธารณสุข
นางสาวชัชชญา ผ่องใส
พนักงานจ้างเหมาด้านประชาสัมพันธ์
ว่าที่ร้อยตรีวีระพรรณ กลิ่นหอม
พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายวีรวัฒน์ ขัดพูล
พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์
นายประไพล์ มูลทิน
พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานนักการภารโรง
นางสาวอรพินธ์ ตรีเมฆ
พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานแม่บ้าน
นายสันทัด กลิ่นหอมจันทร์
พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานประจำรถขยะ
นายคำ ทุเสนะ
พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานประจำรถขยะ