:
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-834142-3
สำนักปลัด
นายบรรพต เมืองชื่น
หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ
นายธนวัตร สุนันต๊ะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวอาริยา บัวแดง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายพงศธร ทนันไชย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นายสากล กลิ่นอบ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายพิษณุพงษ์ ลืมหลง
พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกขยะ)
นายนพชัย มะโนรมย์
พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกขยะ)
นางสาวนฤมล วงค์ขัดแก้ว
พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวพัชราภรณ์ กลิ่นหอม
พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านผู้ช่ายงานสาธารณสุข
นางสาวอุบลวรรณ กำลังว่อง
พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยงานพัฒนาชุมชน
ว่าที่ร้อยตรี วีรพรรณ กลิ่นหอม
พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายวีรวัฒน์ ขัดพูล
พนักงานขับรถยนต์
นางกรนรัตน์ ทองช่วย
พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านแม่บ้าน