:
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-834142-3
คณะผู้บริหาร
นายชัยรัตน์ ทองใบ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ
โทรศัพท์ : 082-8919625
นายเกษม สุจริต
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ
โทรศัพท์ : 081-8859692
นางลัดดาวัลย์ หาญจักรแก้ว
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ
โทรศัพท์ : 093-1368663
นายประพจน์ บุญทับทิม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ
โทรศัพท์ : 083-0240921