:
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-834142-3
กองช่าง
นายบรรพต เมื่องชื่น
หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายบรรพต เมื่องชื่น
หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร
นางสาวลลิตา ทาจิตต์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สิบเอกพัฒชัย ทิสม
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายเจษดา เจนคิด
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นางสาวพัชรินทร์ แต้มรู้
พนักงานจ้างปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยธุรการ