:
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-834142-3
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวหทัยกาญจน์ ก๋ามิ่ง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวหทัยกาญจน์ ก๋ามิ่ง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวโยมนาถ เกษเกล้า
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน