:
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-834142-3
กองคลัง
นางกิสสรา ธนภรณ์เชื้อใจมา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางขวัญหทัย วงค์ราช
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวปารมิตา ใจหมั้น
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวศิริพร กำลังว่อง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวกชพรรณ มีชัย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางสาวอิสริยา เมืองสุวรรณ์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวกฤตชยา ผสม
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นายวิชญานนท์ ต่อสวย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาววิสสุตา เจ้าเลห์ดี
พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้
ชญานนท์ ศรีขัติ
พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านแผนที่ภาษี