:
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-834142-3
กองคลัง
นางสาวขวัญหทัย วงค์ราช
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวขวัญหทัย วงค์ราช
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวศิริพร กำลังว่อง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวอิสริยา เมืองสุวรรณ์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวกฤตชยา ผสม
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวภนิดา ทุเสนะ
พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
นางสาววิสสุตา เจ้าเลห์ดี
พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้