:
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-834142-3
สมาชิกสภาเทศบาล
นางสาวชัชพร รสหอม
ประธานสภา
นางบุญหลง สมคิด
รองประธานสภา
นายณัฐพนธ์ ตั้งทวีเกียรติ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1
.
นายบุญมาก มุ่งตรง
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2
.
นางสาวสาลิกา กลิ่นอบ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3
.
นายมูล เชิงเร็ว
สมาชิกสภา หมู่ที่ 8
นายเสาร์คำ ซองเงิน
สมาชิกสภา หมู่ที่ 10
นายเกรียงไกร การเพียร
สมาชิกสภา หมู่ที่ 15