:
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-834142-3
สมาชิกสภาเทศบาล
นางสาวชัชพร รสหอม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ
นายบุญมาก มุ่งตรง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ
นายณัฐพนธ์ ตั้งทวีเกียรติ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1
นางสาวสาริกา กลิ่นอบ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3
นางลำดวน กล้าเหล็ก
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4
นายจันทร์ ดุกล้า
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5
นายวิจิตร มัชชะ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7
นายมูล เชิงเร็ว
สมาชิกสภา หมู่ที่ 8
นางสุขาร มะโนรมย์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 9
นายเสาร์คำ ซองเงิน
สมาชิกสภา หมู่ที่ 10
นายแสง ประสม
สมาชิกสภา หมู่ที่ 11
นายกนกโชติ คงธนพาณิชย์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 12
นายชูเชิด กระทาง
สมาชิกสภา หมู่ที่ 13
นายเกรียงไกร การเพียร
สมาชิกสภา หมู่ที่ 15
นางสาวประกาย กลิ่นอบ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 16
นางสุนันทา วงศ์อ้ายรุ่งโรจน์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 17