:
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-834142-3

การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของ อปท. (ITA)