:
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-834142-3
ดาวน์โหลดเอกสาร - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ลำดับ ชื่อ วันที่
1 (ร่าง)ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ เรื่องการจัดการมูลฝอยฯ พ.ศ.2565 5 เม.ย. 65
2 (ร่าง)ข้อบัญญัติองค์การบริการส่วนตำบลร่องเคาะ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายฯ 5 เม.ย. 65
3 (ร่าง)ข้อบัยญัติองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ฯ 5 เม.ย. 65