:
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-834142-3

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์ >>> องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ กำหนดการออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลร่องเคาะ

17 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

ประชาสัมพันธ์ >>> องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ กำหนดการออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลร่องเคาะ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนการสำรวจ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร