:
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-834142-3

ชื่อ: องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ จัดอบรมพนักงานครูและ บุคลากรทางการศึกษา โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมการพัฒนาทักษะครูด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของพนักงานครูและบุคลากรด้านการสอนของโรงเรียนในส

27 เม.ย. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 25 - 26 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ จัดอบรมพนักงานครูและ บุคลากรทางการศึกษา โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมการพัฒนาทักษะครูด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของพนักงานครูและบุคลากรด้านการสอนของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ ณ อาคารประชารัฐร่วมใจ โรงเรียนบ้านห้วยก้อด

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร